www.kozanitv.gr
Basic Rgb
ΚΟΖΑΝΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00

Κοινοποίηση

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 Έγκριση ή μη του από 10.06.2024 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) και κατακύρωση, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας για το Δήμο Κοζάνης και Παιδιάτρου για τους Π.Σ. του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 34.812,00 ευρώ και αριθμό μελετών 13/2024 & 46/2024. 
 Έγκριση ή μη του από 04.06.2024 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) και κατακύρωση, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών/δημιουργία εφαρμογών για την εκπαίδευση και επιβράβευση του κοινού για ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση / κυκλική οικονομία», προϋπολογισμού 48.360,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 91/2021.
 Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Δαπάνες που αφορούν τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Δήμου Κοζάνης που απορρέουν από τον ν. 4830/2021», προϋπολογισμού 35.200,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24%, και αριθμό μελέτης 104/2022.  
 Έγκριση ή μη τέταρτης (4ης) διαγραφής και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2024.  
 Έγκριση ή μη έκτης (6ης) επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από  τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2024.  
 Έγκριση ή μη αποδοχής της απόφασης ένταξης της πρότασης του Δήμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «LIFE-2023-SAP-CLIMA» για τη δράση με τίτλο «green Hydrogen mObility for the tRansition to climate Neutrality» και το ακρωνύμιο «LIFE23-CCM-EL-GREENH2ORN», προϋπολογισμού 2.994.019,64 ευρώ».
 Έγκριση ή μη υπαγωγής και ένταξης πρόσληψης προσωπικού μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνιων ανέργων για την απασχόληση ηλικίας 55-67 ετών» μίας (1) θέσης εργασίας, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, για το Γραφείο Πολιτισμού (Ωδείο) του Δήμου Κοζάνης.
 Έγκριση ή μη κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από έναν (1) υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6537επιβατικοί αυτοκινήτου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για δύο (2) έτη.
 Έγκριση ή μη κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από τέσσερις (4) υπαλλήλους της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης, ενός (1) επιβατικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΡ 1703 (VW), για δύο (2) έτη.
 Γνωμοδότηση ή μη επί της με αριθμ. πρωτ. 6098/01.03.2024 αίτησης της κ. Καναβούρα Χρυσούλας του Σταμούλη, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 5.352,48 τ.μ., εντός του με αριθμό 1735α γεωτεμαχίου, της Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση, δημιουργία και εκμετάλλευση πολλαπλών δραστηριοτήτων.  
 Έγκριση ή μη καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 76,412201 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Λιβερών του Δήμου Κοζάνης.  
 Έγκριση ή μη καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 265,61699 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης.  
 Έγκριση ή μη καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 63,012 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης.
 Έγκριση ή μη καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 12,375 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Βατερού του Δήμου Κοζάνης.  
 Έγκριση ή μη καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 41,855 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Σπάρτου του Δήμου Κοζάνης.  
 Έγκριση ή μη καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 65,250 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Κοντοβουνίου του Δήμου Κοζάνης.
 Έγκριση ή μη  γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Γιάννη Κοκκαλιάρη, στην Αθήνα, στις 12.06.2024.
 Έγκριση ή μη  γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Γιάννη Κοκκαλιάρη, στην Αθήνα, στις 18.06.2024.
 Έγκριση ή μη θεώρησης ετήσιων Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) για το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Α΄ΚΑΠΗ Κοζάνης».  
 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό του Δήμου Κοζάνης στις περιοχές εστίασης ΟΧΕ προτεραιότητας Α», προϋπολογισμού 180.772,16 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 1/2022.  
 Έγκριση ή μη έβδομης (7ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Κοζάνης – Κατασκευή Νέας Πτέρυγας και Αναμόρφωση – Αναβάθμιση Υπάρχουσας Πτέρυγας Β΄» προϋπολογισμού 3.350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 143/2018, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 31.10.2024.
 Έγκριση ή μη επιβεβλημένης κίνησης εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, των αυτοκινήτων με αριθμό κυκλοφορίας α) ΚΗΙ 8525 (IVECO) και β) ΚΗΗ 5447 (FIAT PANDA) στις 19 Ιουνίου 2024, στο Δήμο Φλώρινας.
 Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Χατζημανώλη Κυριακής – Μόσχα, στην Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό στην Λάρισα, στις 19.06.2024.
 Έγκριση ή μη κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος είκοσι ενός (21) επιβατικών αυτοκινήτων, για δύο (2) έτη.
 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης επί της με αριθμ. πρωτ. 16073/05.06.2024 αίτησης του κ. Πατσώνα Αθανασίου του Κων/νου, για Κατάληψη Κοινοχρήστου Χώρου έμπροσθεν του καταστήματος του επί των οδών Ρουσιάδου & Νιούλη στην πόλη της Κοζάνης.  
 Έγκριση ή μη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, δύο (2) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για το έτος 2024, για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης, Αυτεπιστασίας & Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.  
 Έγκριση ή μη των από 31.05.2024 & 14.06.2024 Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς», προϋπολογισμού 50.641,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.
 Έγκριση ή μη αποδοχής της με αριθμ. πρωτ.8911/24.03.2023 αίτησης του κ. Βασιλείου Αλεξάνδρου για διακανονισμό οφειλής μισθωμάτων ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ», επί  της οδού Βενιζέλου 27 στην πόλη της Κοζάνης.
 Έγκριση ή μη δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή», προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 149/2020.  
 Έγκριση ή μη υπαγωγής και ένταξης πρόσληψης προσωπικού μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνιων ανέργων για την απασχόληση ηλικίας 55-67 ετών» δύο (2) θέσεων εργασίας, ΥΕ Φυλάκων για το Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου.
 Έγκριση ή μη υπαγωγής και ένταξης πρόσληψης προσωπικού μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνιων ανέργων για την απασχόληση ηλικίας 55-67 ετών» μίας (1) θέσης εργασίας, ΥΕ Εργατών Πρασίνου για τη Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη και της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου.
 Έγκριση ή μη υπαγωγής και ένταξης πρόσληψης προσωπικού μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνιων ανέργων για την απασχόληση ηλικίας 55-67 ετών» α) δέκα  (10) θέσεων εργασίας, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και β) τριών (3) θέσεων εργασίας ΥΕ Φυλάκων για το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου.  
 Έγκριση ή μη του από 19.06.2024 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) και κατακύρωση, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας για το Δήμο Κοζάνης και Παιδιάτρου για τους Π.Σ. του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 34.812,00 ευρώ και αριθμό μελετών 13/2024 & 46/2024.  – Λήψη απόφασης.
 Έγκριση ή μη του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του τρίτου (3ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου, με τίτλο «Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 20/2013.
 Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ο Πρωθυπουργός και Προέδρος της Νέας Δημοκρατίας ΚυριάκοςΜητσοτάκης στην κεντρική ομιλία του νυν και υποψήφιουΠεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη στηνΚοζάνη

diktio diktio

Δήμος Κοζάνης: Ξεκίνησαν οι συνεντεύξεις οδηγών για την εκπόνηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης (Φωτογραφίες)

diktio diktio

Τρεις συλλήψεις σε Φλώρινα, Γρεβενά και Καστοριά για ναρκωτικά

diktio diktio